Om Regassa

Forskningsstudien Regassa undersöker effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive fysisk aktivitet jämfört med sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa, samt hur insatserna påverkar sjukskrivningsgraden.

Målet med studien är att bredda behandlingsalternativen med enkla genomförbara alternativ, både som självständiga metoder och som tillägg till medicinering och andra insatser.

Bakgrunden är att nedsatt arbetsförmåga vid mild till måttlig psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Behandlingsalternativen är få; läkemedel och kognitiv beteendeterapi. Möjligheten att få kognitiv beteendeterapi är för närvarande begränsad. Det finns stort behov av enkla utprövade behandlingsmetoder som kan användas på vårdenheter i hela landet

Studien ingår i forskningsprogrammet REHSAM (REHabilitering och SAMordning)som syftar till utökade behandlingsalternativ av de stora sjukdomsgrupperna; smärta i rygg, nacke, axlar och lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterad psykisk ohälsa. Studien genomförs i samarbete mellan landsting och universitet.

Deltagande landsting/regioner i denna studie är Blekinge, Västmanland, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Stockholm samt Karolinska Institutet och Lunds universitet.