För vårdgivare

Om projektet

Bakgrund

Regeringen har utlyst forskningsmedel för behandlingsstudier med mål att minska eller undvika sjukskrivning hos patienter med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa. REGASSA-studien genomförs i samarbete mellan landsting och universitet.

Syfte

Studien undersöker effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive fysisk aktivitet jämfört med sedvanlig behandling på sjukskrivning och arbetsförmåga. Studien genomförs med en randomiserad kontrollerad design. Primärvårdspatienter rekryteras från Stockholms, Region Skånes, Västmanlands, Kronobergs, Blekinges och Västra Götalands län. I några län/regioner sker rekrytering även från företagshälsovårder. Studien inkluderar metoder som går att applicera i alla ingående regioner och därigenom sannolikt i hela Sverige.

Mål

Att bredda behandlingsalternativen med enkla genomförbara alternativ, både som självständiga metoder och som tillägg till medicinering och andra insatser.

Rekrytering av patienter

– Misstänkt mild till måttlig depression, ångest eller annan stressrelaterad psykisk ohälsa med hotande eller pågående sjukskrivning.

– Ålder 18-67 år

– Screening med Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 

– Patienter med ≥ 10 poäng ges information om studien, muntligt och skriftligt, och tillfrågas om de vill delta

Exklusionskriterier

– Allvarlig somatisk sjuklighet som i sig motiverar sjukskrivning

– Ångestsyndrom eller beroende som huvuddiagnos

– Samsjuklighet med beroende

– Annan psykiatrisk diagnos som motiverar specialistbehandling

Patienter med nystartad eller pågående medicinering kan ingå och kommer att få fortsätta denna behandling, som sköts av ordinarie läkare.

Patienten måste tillfrågas om regelbunden tillgång till Internet samt ha en telefon.

Internetbehandlingen finns tyvärr bara tillgänglig på svenska och patienten måste kunna klara detta.

Om patienten tackar ja

Informera om att patienten kommer att träffa en sjuksköterska på vårdcentralen/FHV. Behandlingen inom något av de tre alternativen kommer att pågå under 3 månader.

Vad händer sedan?

Patienten undersöks med olika frågeformulär som innefattar bakgrundsdata, psykiskt status, arbetsliv och alkoholvanor. Patienten tillfrågas om att lämna blodprov och salivprov. Salivproven utförs av patienten hemma. Patienten kommer även att svara på frågor via telefon.

Därefter randomiseras patienten direkt till ett av de tre alternativen:

  1. Sedvanlig behandling – behandlande läkare eller annan personal får information och kallar patienten.
  2. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Patienten får hjälp av sjuksköterskan/motsv. att skaffa ett konto på Mina Vårdkontakter och kontaktas även av internetbehandlingskoordinatorn.
  3. Fysisk aktivitet. Patienten blir kontaktad av de som har hand om fysisk träning i det aktuella landstinget/regionen.

Uppföljning:

Patienterna följs upp efter 3 månaders behandling och 1 år efter första besökstillfället. Under hela studieperioden följs även patienterna upp via ett automatiserat telefonsvararsystem då de får svara på frågor om symtom, funktion, sömn och stress.