För patienter

Rekrytering och inkludering av patienter är nu avslutad. Patienterna följs upp under 2013 och slutrapport ska lämnas in 2014-06-30.

 

Bakgrund om projektet

Forskningsstudien Regassa undersöker effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive fysisk aktivitet jämfört med sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa, samt hur de påverkar sjukskrivningsgraden. De patienter som väljer att delta i studien får behandling snabbt och effektivt. Respektive vårdenhet kvarstår som patientansvarig under behandlingens gång.

Mår du eller någon du känner dåligt?

Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa lätt hamnar mellan stolarna och riskerar långvariga besvär. Studier visar också att dessa tillstånd kan vara svåra för primär- och företagshälsovården att hantera och kan ge upphov till frustration. Stora utvecklingsmöjligheter finns när det gäller utredning och behandling för dessa patienter. REGASSA-studien innebär en möjlighet att bredda behandlingsalternativen.

Vem kan delta i studien?

–         den som är mellan 18-67 år

–         den som lider av nedstämdhet, oro eller stressrelaterade besvär

–         den som har svårt att orka med jobbet, är eller riskerar att bli
sjukskriven

–         den som har tillgång till dator,telefon och behärskar svenska språket.

Deltagande i studien är frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande.

Hur går det till?

Vilken behandling respektive patient får som deltar i studien bestäms av slumpmässigt urval. Om man behandlas med mediciner kommer den behandlingen att fortsätta enlig ordination och skötas av ordinarie vårdenhetsläkare, även om man deltar i internetbaserad kognitiv beteendeterapi eller fysisk aktivitet.

De olika behandlingsalternativen är

-Internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT

-Fysisk aktivitet av olika svårighetsgrad

-Sedvanlig behandling

Du som väljer att delta i studien får träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan kommer att ställa frågor om hur du mår och om din livssituation. Om du ger ditt samtycke kommer ett blodprov samt salivprov att tas.

Du kommer också att få ringa upp en centraldator, som ställer ett antal frågor som används för att följa hur du mår, t.ex. vad gäller nedstämdhet, sömn och upplevd stress. Frågorna besvaras via knapptelefon. Detta är en modern metod som ofta används för att följa patienter under och efter behandling.

Vad innebär studien?

Behandlingen pågår under 3 månader med uppföljning under 12 månader. Patienterna tilldelas via slumpmässigt urval ett av de tre olika behandlingsalternativen. Syftet är att jämföra effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive fysisk aktivitet jämfört med sedvanlig behandling och hur de påverkar sjukskrivningsgraden.

Uppgifterna lagras centralt på Karolinska Institutet under studiens gång. Data kommer endast att redovisas på gruppnivå dvs enskilda personers svar kommer inte att kunna urskiljas. Du kan själv ta del av ditt eget resultat genom att kontakta forskningsansvariga. Ordinarie läkare eller behandlande personal kommer inte att få ta del av ditt enskilda resultat.