Forskningsstudien Regassa undersöker effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi respektive fysisk aktivitet jämfört med sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Målet med studien är att bredda behandlingsalternativen med enkla genomförbara alternativ, både som självständiga metoder och som tillägg till medicinering och andra insatser.

Rekrytering och inkludering av patienter är nu avslutad. Patienterna följs upp under 2013 och slutrapport ska lämnas in 2014-06-30

 

För vårdgivare läs mer här

 

 

För patienter läs mer här